Norges speiderforbund har to ulike forsikringer for sine medlemmer: Kollektiv ulykkesforsikring for speiderne og ansvarsforsikring for virksomheten.

Vi anbefaler i tillegg at hver enkelt har egen reiseforsikring som dekker tap av eller skade på personlige eiendeler, og hjemreise ved sykdom eller uforutsette hendelser.

Forsikringsvilkår
Ønsker du å lese de fullstendige vilkårene, eller har du spørsmål om forsikringene, kontakt forbundskontoret.

Kollektiv Ulykkesforsikring

Aktive speidere skader seg av og til, derfor har Norges speiderforbund i samarbeid med forsikringsselskapet Knif Trygghet laget en egen ulykkesforsikring for speiderne.

Hvem som er omfattet av forsikringen
Forsikringen gjelder personskade for medlemmer av Norges speiderforbund inntil de fyller 70 år. Du er med i forsikringsordningen når medlemskontingenten for inneværende år er betalt.

Potensielle medlemmer som deltar i enkelte åpne arrangementer er også omfattet av avtalen. Potensielle medlemmer er personer som en periode prøver ut speiding for å se som det kan være noe for dem («prøvespeiding»), men disse må speidergruppa på forhånd melde fra skriftlig om (e-post) til forbundskontoret. Navn, adresse og fødselsdato skal oppgis. Prøvespeidingsperioden er én måned fra datoen kontoret får beskjed.

Med ulykkesskade menes skade på kroppen forårsaket av en plutselig og uforutsett ytre hendelse. Forsikringen gir erstatning ved død og medisinsk invaliditet (fysisk funksjonstap/ varig mèn).

Hvis ulykken rammer, utbetales til deg eller din familie følgende forsikringssummer:

  • Medisinsk invaliditet: 6 G
  • Ved død: 1 G
  • Behandlingsutgifter: inntil 0,5 G

Egenandelen ved behandlingsutgifter er kr 1 000.
Ved 100 % livsvarig invaliditet, utbetales hele forsikringssummen.
For delvis invaliditet utbetales en tilsvarende mindre del av forsikringssummen.

Hvor gjelder forsikringen
Forsikringen gjelder under alle organiserte speideraktiviteter som møter, turer og speiderleirer som foregår under ledelse av patrulje, tropp, gruppe, krets, korps og forbund. Den gjelder også ulykkesskade som medlemmet rammes av på direkte vei mellom hjemmet og ovennevnte arrangementer.

Forsikringen gjelder i hele verden for arrangementer hvor medlemmene deltar gjennom sitt medlemskap i Norges speiderforbund, f.eks. World Scout Jamboree, eller når troppen legger sin sommerleir til et annet land.

Særlige aktiviteter – sport
Det er særskilt avtalt i Norges speiderforbunds kollektive ulykkesforsikring at fjellklatring, isklatring, klippeklatring, buldring, grotteklatring og rafting også er omfattet av ulykkesforsikringen.

RUTINE VED MELDING AV PERSONSKADE PÅ SPEIDERARRANGEMENT:

  1. Ta kontakt med Norges speiderforbund og meld fra om skaden. Du vil få tilsendt skademeldingsskjema og “Erklæring fra Norges speiderforbund”. Skjemaene finner du også her.
  2. Skademelding fylles ut av den skadede eller pårørende. Ulykkesforsikringen har avtalenummer 641756.
  3. «Erklæring fra Norges speiderforbund» skal fylles ut og attesteres av gruppeleder.
  4. Begge skjemaene skal deretter returneres til Norges speiderforbund. Skjemaene vil etter forbundskontorets sentrale registrering bli oversendt til Knif Trygghet for behandling.
  5. Skadebehandler vil ta kontakt direkte med den skadelidte eller pårørende.

Egenandelen ved behandlingsutgifter er kr 1 000.